Meditatie Januari 2019

Meditatie Januari 2019

Goed voornemen voor een nieuw jaar leven: vruchten           (bij Lucas 3: 7-14)  Zo richting halverwege januari zijn de eerste goede voornemens voor lees meer:

Actie Kerbalans 2019

Actie Kerbalans 2019

Actie Kerkbalans voor de Grote Kerk in Epe van startVrijwilligers van de Grote Kerk in Epe zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. De opbrengst van de Actie Kerkbalans is hard nodig om de lees meer:

ZWO-project 2018-2019

ZWO-project 2018-2019

Hulp aan straatkinderen in Medellin ColombiaDuizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen lees meer:

 • Meditatie Januari 2019

  Meditatie Januari 2019

  Goed voornemen voor een nieuw jaar leven: vruchten...

 • Actie Kerbalans 2019

  Actie Kerbalans 2019

  Actie Kerkbalans voor de Grote Kerk in Epe van startVrijwilligers van de Grote Kerk in Epe zijn...

 • ZWO-project 2018-2019

  ZWO-project 2018-2019

  Hulp aan straatkinderen in Medellin ColombiaDuizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín...

Genderneutraal? En beelden van Jezus.
In januari werd in enkele media bericht over een Zweedse kerk die had besloten om voortaan niet met een mannelijk maar onzijdig voornaamwoord naar Jezus te verwijzen. De kerkleiding wilde daarmee de kerk toegankelijker maken voor bijvoorbeeld transseksuelen en travestieten en duidelijk maken dat transpersonen zijn geschapen door God en hun lichamen ook behoren tot Gods mooie en unieke schepsels. De kerk erkent dat de historische Jezus een man was, maar acht dit minder relevant voor het christelijke geloof in het moderne Zweden: “Jezus is waarlijk God en waarlijk mens. Daarmee stijgt Jezus uit boven hem of haar.”

Niet verbazingwekkend dat dit veel en stevige reacties opriep, want wat moet je hier van denken? De één vindt hierin nieuw bewijs voor een sowieso onzinnige tendens om genderneutraal en politiek correct te zijn. Een ander vindt dat er natuurlijk rekening gehouden moet worden met minderheden, maar hoever moet je gaan? Weer een ander tekent aan dat Jezus weliswaar biologisch een man was, maar met zijn boodschap en leefstijl toch moeilijk in te passen is in ons beeld van typische ‘mannelijkheid’. En een collega predikant wees erop dat er natuurlijk maar één historische Jezus is geweest, maar dat iedereen onherroepelijk zijn of haar eigen beeld van Jezus heeft (te beginnen bij de vier evangelisten) en dat het beeld van Jezus in elke tijd en cultuur verschuift: “In de Heliand, het religieuze werk uit de negende eeuw, werd Jezus een Germaanse krijgsheld, na de pestepidemieën in de dertiende eeuw een man van smarten. In Afrika is hij zwart en in China geel. In het Belgische Lessines is er zelfs een schilderij uit de 16e eeuw van een Jezus met vrouwenborsten.” Zo bekeken zou je het Zweedse initiatief kunnen zien niet als historische reconstructie, maar als een nieuw, spannend Jezusbeeld.

Zoals vaker zit wat mij betreft in veel gedachten wel iets. Ik kan sympathie hebben voor de achterliggende motivatie van die Zweedse kerk. Naast de meerderheid van mensen die geen enkele vraag of probleem hebben rond hun man of vrouw-zijn, is er nu eenmaal ook een minderheid (van volwassenen en kinderen) die zich noch in het ‘hokje’ man noch het hokje vrouw voelen passen, of die ervaren dat hun uiterlijke sekse niet past bij wie ze innerlijk zijn. Dit zijn wezenlijke dingen, heel bepalend voor iemands identiteit. Zulke mensen hebben het in onze maatschappij vaak niet gemakkelijk, en in mijn beleving is de kerk geroepen om, in navolging van Jezus, juist oog te hebben en op te komen voor wie buiten de veilige meerderheid vallen. Maar de oplossing zou ik eerder in een andere richting zoeken. Daarbij denk ik aan woorden van de apostel Paulus dat voor christenen de diepste identiteit van mensen in Christus ligt waarbij elk onderscheid tussen mensen overstegen wordt: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” (Galaten 3:28) Op grond daarvan zou je kunnen zeggen dat juist de kerk dus ‘genderneutraal’ is: wat je sekse, je gender, je geslachtsidentiteit ook is – het maakt niet uit, je mag erbij horen! Net zoals je afkomst of maatschappelijke positie er niet toe doet. Hoe verschillend we ook kunnen zijn, dat hoeft geen scheidslijnen te vormen tussen mensen, want ten diepste zijn we allemaal één. 

Wat je verder ook vindt van de hele discussie, naar aanleiding ervan kunnen we ons wel laten bepalen bij de vraag welk beeld van Jezus je zelf eigenlijk hebt – en op grond waarvan? Want Jezus komt op verschillende manieren naar voren in de evangelieën en er zijn vast en zeker verhalen, eigenschappen en uitspraken van Jezus die je meer aanspreken dan andere. Anselm Grün, de bekende benedictijner monnik en schrijver, beschrijft in zijn boek ‘Beelden van Jezus’ wel vijftig verschillende beelden, traditionele en ongebruikelijke, die elk een ander licht werpen op Jezus. En daarmee, als een spiegel, vervolgens ook een ander licht op onszelf en ons eigen leven kunnen laten schijnen. Maar juist de diversiteit aan beelden van Jezus laat zien dat we hem uiteindelijk nooit geheel kunnen vatten, dat hij ons begripsvermogen steeds weer te boven gaat. 

Misschien is dan juist de Veertigdagentijd - als periode van inkeer en bezinning aan de hand van een vreemd en dwaas verhaal dat uitloopt op de schande van het kruis en de schittering van de opstanding - een tijd die ons dat wil laten beseffen: dat Jezus nooit zal samenvallen met ons beeld van hem. Juist met dat besef kan de Veertigdagentijd ruimte scheppen waarin we opnieuw verrast en geraakt kunnen worden - door het Geheim dat al onze beelden te buiten gaat.

                                                                                                                                                           Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

Oktober 2018 Puppy-cursus met Paulus

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
(Fillipenzen 4:8)

Wij hebben sinds een paar weken een puppy. Een hoogblonde Golden Retriever en ze heet Sira. Een lief en prachtig beestje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar een puppy moet je natuurlijk wel opvoeden. Beter gezegd, die moet je trainen, want eigenlijk gaat het puur om het aanleren van gedrag. (Terwijl opvoeden iets anders is, dat doe je met kinderen, die je bepaalde normen en waarden en een wereldbeeld wil bijbrengen, zo dat ze zich die innerlijk eigen maken en daarvanuit leren om eigen keuzes te maken in het leven.)  


September 2018  God in Zwitserland

Bent u in de vakantieweken God nog ergens tegen gekomen? Wij waren in Zwitserland. En ja, God was er ook.

Hoe dan?
In het imponerende natuurschoon van beken en meren, bomen en bloemen bijvoorbeeld. (Véél bloemen, en vooral ook zoveel verschillende). 
En in de grootsheid van gebergte waartegenover je eigen kleinheid des te sterker ervaart (en waarvandaan je met afstand neerkijkt op de drukke bewoonde wereld van bewegend verkeer en krioelende mensen waardoor alles dan tegelijk heel nietig maar ook vredig oogt).  


Juli / Augustus 2018 Zeg niet

Zeg niet Vader
als jij je niet als kind gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet Die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt. 


Juni 2018  Het derde geslacht en het vierde
Bij Exodus 20: 5 en 6 (NBV)

De laatste keer dat we in de Grote Kerk de Tien Woorden lazen (die toen in dialect klonken), hebben we deze verzen overgeslagen: ‘Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
Overgeslagen ja, want zijn dit geen Bijbelverzen om je tanden op stuk te bijten? Hoe moeten we dit opvatten? Dat hangt mede af van hoe je Godsbeeld is, en hoe iemand de Bijbel leest. 


Mei 2018  Meander mee

Wandelend langs het water van de beek,
die ingekaderd rechtdoor zijn weg vervolgt,
besef ik dat vele, vele druppels water
samen zijn gevloeid tot deze stroom.
 


April 2018  Tussen Pasen en Pinksteren: hoop die doet leven
Hoop
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.