Kerstconcert zondag 17 december

Kerstconcert zondag 17 december

Voor meer informatie zie: Kerstconcert Huygens Vocaal Ensemble  lees meer:

28 oktober inzamelen pleinmarkt

28 oktober inzamelen pleinmarkt

Jaarlijks, op de zaterdag voor Pinksteren, wordt er rond de kerk de Pleinmarkt gehouden.    Het hele jaar door verzamelt de Pleinmarkt Commissie allerhande goederen, die op de Pleinmarktdag lees meer:

Concert > Op weg naar Bethlehem

Concert > Op weg naar Bethlehem

Het Gelders Oratoriumkoor onder leiding van Ilia Belianko geeft op 19 december in de Grote Kerk Epe het kerstconcert “Op weg naar Bethlehem “ Dit concert begint met het Magnificat in Bes van componist lees meer:

 • Kerstconcert zondag 17 december

  Kerstconcert zondag 17 december

  Voor meer informatie zie: Kerstconcert Huygens Vocaal Ensemble

 • 28 oktober inzamelen pleinmarkt

  28 oktober inzamelen pleinmarkt

  Jaarlijks, op de zaterdag voor Pinksteren, wordt er rond de kerk de Pleinmarkt gehouden.    Het hele jaar door verzamelt de Pleinmarkt Commissie allerhande goederen, die op de...

 • Concert > Op weg naar Bethlehem

  Concert > Op weg naar Bethlehem

  Het Gelders Oratoriumkoor onder leiding van Ilia Belianko geeft op 19 december in de Grote Kerk Epe het kerstconcert “Op weg naar Bethlehem “ Dit concert begint met het Magnificat in Bes van...

ANBI gegevens van de diaconie


Naam College van diakenen van de Hervormde gemeente Epe
Tel.nr. 0578-616216
RSIN nummer 002532724
website www.grotekerkepe.nl
www.goedeherderkerkepe.nl
www.sionskerk.nl
e-mail zie hiervoor de website van bovenstaande kerken
Bezoekadres zie hiervoor de website van bovenstaande kerken
Postadres Postbus 16
Plaats Epe

 


De Hervormde gemeente te Epe is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. De Hervormde gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (kerkorde artikel X lid 2). De diaconie van deze Hervormde gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit de rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, Artikel 5, lid 2 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Epe.
De Hervormde gemeente Epe bestaat uit vier wijkgemeenten, waarvan twee wijkgemeenten van bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid. Deze vier wijkgemeenten zijn:

 • Grote Kerk, wijkgemeente I
 • Grote Kerk, wijkgemeente II
 • Goede Herderkerk, wijkgemeente van bijzondere aard
 • Sionskerk, wijkgemeente van bijzondere aard

De Goede Herderkerk en de Sionskerk zijn in het verleden, onder goedkeuring van de daarvoor bevoegde instanties van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, als buitengewone wijkgemeenten tot stand gekomen. In de kerkorde van de Protestante Kerk in Nederland worden deze Hervormde gemeenten nu wijkgemeenten van bijzonder aard genoemd. Dit volgens de overgangsbepaling 82 (zoals verwoord in de “Toelichting op de kerkorde van de Protestante Kerk in Nederland”, Zoetermeer 2013)
De diaconie van de Hervormde gemeente Epe bezit eigen rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de hierboven genoemde overgangbepaling 82 niet van toepassing is op de diaconie. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard zijn, voor alle 4 wijkgemeenten, toevertrouwd aan het College van diakenen van de Hervormde gemeente Epe.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.

Het aantal leden van de algemene kerkenraad telt twaalf en bestaat uit:
Vier predikanten, twee ouderlingen, 2 ouderlingen- kerkrentmeester en vier diakenen.

Indien het aantal predikanten minder wordt dan vier, ook tengevolge van een predikantsvcature, worden hun plaatsen ingenomen door ouderlingen van de betreffende (wijk-) gemeente. Namens de gemeenten hebben de volgende aantallen ambtsdragers zitting in de algemene kerkenraad. Zes ambtsdrager namens de Grote Kerk (drie per wijkgemeente) drie ambtsdragers namens de Goede Herderkerk en drie ambtsdragers namens de Sionskerk. De verdeling van de ambtsdragers over ouderlingen, ouderlingen – kerkrentmeesters en diakenen wordt volgens een door de algemene kerkenraad samen te stellen rooster bepaald, zodanig dat namens elke (wijk)gemeente telkens elk van de drie ambten in de algemene kerkenraad vertegenwoordigd is.

Alle wijkgemeenten hebben een eigen wijkraad van diakenen. Vanuit deze wijkraden van diakenen worden diakenen benoemd in het College van diakenen Hervormde Gemeente Epe.

Het College van diakenen Hervormde gemeente Epe bestaat uit zeven leden, vier uit de Grote kerk (waaronder de voorzitter en penningmeester), twee uit de Goede Herderkerk (waaronder de secretaris) en een uit de Sionskerk, benoemd vanuit de desbetreffende wijkraden van diakenen. Tezamen vormen ze het College van diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen en eigendommen van de diaconie.

De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door toezicht op de vermogensrechteljke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. Ordinantie 11, artikle 8)

Onder de verantwoordelijkheid van het College van diakenen vallen de wijkraden van diakenen van de wijkgemeenten I en II van de Grote Kerk, de wijkraad van de wijkgemeente van de Goede Herderkerk en de wijkraad van de Sionskerk. Tevens vallen ook alle activiteiten van Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingsactiviteiten (Z.W.O.) van de hiervoor genoemde wijkgemeenten onder verantwoordelijkheid van het College van diakenen.


De Protestantse kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van het College van diakenen van de Hervormde gemeente Epe vind u via deze link:
Beleidsplan 2016-2020


De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


De algemene kerkenraad, heeft de algemene eind verantwoordelijkheid voor het instand houden van het diaconale leven van de Hervormde Gemeente Epe. Dat doet zij mede via het College van diakenen naar de wijkraden op wijkgemeente nivo. Met betrekking tot de uitvoering van diaconale werkzaamheden in een wijkgemeente ligt hier ook de mogelijkheid zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke wijkgemeente werk. Enkele taken zijn ook conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges zoals het College van diakenen. Dit College waakt over de financiele slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de algemene kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.


Baten en Lasten

                                                 bedragen in euro's
Baten
begroting
2016
rekening 
2016
rekening 
2015
       
Opbrengsten uit bezittingen € 45.500 € 48.017 € 40.563
Bijdragen gemeenteleden € 35.000 € 31.677 € 32.137
Totaal baten € 80.500 € 79.695 € 72.700
Lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 61.500 € 63.337 € 62.108
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €   5.000 €   4.161 €   5.368
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen €   9.500 €   9.166 €   8.232
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €   4.500 €   3.268 €   3.219
Totaal lasten € 80.500 € 79.932 € 78.927
Resultaat 0 €    -238 €  -6.227


Toelichting bij het overzicht van baten lasten over het boekjaar 2016 van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Epe

Baten
De opbrengsten uit bezittingen stegen in 2016 met name vanwege hogere pachtinkomsten.
Naast een algemene bijstelling van de pachtprijs met ingang van 1 juli 2016 werd ook de omvang van ons areaal aan landbouwgrond met ruim 3,5 hectare vergroot in het voorjaar van 2016. De indexering op de pachtsom per 1-7-2016 was substantieel (29%) als gevolg van het meetsysteem van een vijfjarig voortschrijdend gemiddelde van de rendementen bij de landbouw- en veeteelt bedrijven.
Voor de komende jaren zal eerder een daling zijn te voorzien.

Onze inkomsten uit geldbeleggingen daalden door een dalende rente op deposito’s en creditgelden.

Bijdragen uit levend geld liepen licht terug, door lagere collecte inkomsten.

Lasten
De lasten stegen licht.

De Diaconie heeft een aantal collectedoelen gesuppleerd uit eigen middelen.

Onderdeel van de lasten in 2016 was het nemen van een voorziening op mogelijke oninbaarheid van door de Diaconie verstrekte leningen aan derden.

Nadelig saldo
Het saldo van de exploitatierekening komt aldus op een beperkt nadelig saldo van € 238,-.