Extra bericht dienst zondag 28 november

Extra bericht dienst zondag 28 november

Gemeenteleden,Ds. Jelbert Versteeg zal, helaas door omstandigheden, a.s. zondag niet voorgaan in de eredienst.Gelukkig is dhr. Drs. Bulens uit Apeldoorn bereid gevonden a.s. zondagmorgen voor te gaan. lees meer:

ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

Van harte aanbevolen door de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de Regenboogkerk!Wereldwijd zijn mensen economisch getroffen door het covid-19 virus. Ook in Nederland hebben hierdoor lees meer:

LET OP! Aangepaste corona regels

LET OP! Aangepaste corona regels

In het kader van de huidige Coronamaatregelen heeft het Moderamen van de Kerk, in haar vergadering van 15 november 2021, besloten om, voorlopig t/m 5 december 2021, tijdens de diensten geen gemeentezang lees meer:

 • Extra bericht dienst zondag 28 november

  Extra bericht dienst zondag 28 november

  Gemeenteleden,Ds. Jelbert Versteeg zal, helaas door omstandigheden, a.s. zondag niet voorgaan in...

 • ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

  ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

  Van harte aanbevolen door de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de...

 • LET OP! Aangepaste corona regels

  LET OP! Aangepaste corona regels

  In het kader van de huidige Coronamaatregelen heeft het Moderamen van de Kerk, in haar vergadering...

Hieronder vindt u voor de komende zondagen de verschillende bestemmingen waarvoor u, als u één of meerdere doelen wilt steunen, uw bijdrage over kunt maken i.p.v. dat u de bijdrage in de collectezak doet.

U kunt uw collectebijdrage voor de diaconale doelen overmaken, o.v.v. het collectedoel, naar bankrekening NL67RABO0316810355 t.n.v. wijkdiaconie Hervormde Gemeente.

Uw collectebijdrage voor de instandhouding van onze Grote Kerkgemeente kunt u overmaken naar bankrekening NL43RABO0373719329, t.n.v. Hervormde gemeente Grote Kerk, Epe, onder vermelding van Collecte Grote Kerk.


28 November: Kerk in Actie, Werelddiaconaat Moldavië
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

5 December: Kerk in Actie, Zending Rwanda
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Wat ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.

12 December: Stichting Present
Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging.
Present krijgt het voor elkaar om verschil te maken in situaties van uitzichtloosheid, waar problemen zich opstapelen en niemand meer weet waar te beginnen De leefomgeving van mensen verwaarloost als gevolg daarvan.
Present pakt verbetering op door met groepen vrijwilligers te werken aan korte intensieve projecten.

19 December: ZWO, Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.
De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland.
Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende niveau's: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerd predikanten. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig volgen een bacheloropleiding theologie en tien een masteropleiding. De kerk verspreidt bijbels en liturgische materiaal in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met problemen waar mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben. De strijdt tegen armoede en hoe men als christenen goed omgaat met moslims, die in het noorden in de meerderheid zijn.

24 December: kerstnachtdienst: Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van Voedselpakketten. Zo ook de voedselbank Epe-Vaasen.
Om hun cliënten van voldoende voedsel te voorzien werken zij samen met bedrijven, fabrikanten, instellingen en particulieren. Zo zorgen ze er voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt tegengegaan en het milieu wordt ontzien.
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, zijn neutraal en onafhankelijk en maken geen onderscheid in geloof, politiek e.d.
De voedselbank biedt directe voedselhulp aan de armste mensen en voorkomt voedselverspilling.

25 December: 1e Kerstdag: Kerk in Actie. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

26 December: pastoraal diaconaal centrum de Herberg Oosterbeek
PDC De Herberg is voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties.

De Herberg biedt dan een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele begeleiding, liefdevolle aandacht. Zij hebben verschillende mogelijkheden die op de behoefte aansluiten, zoals een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem voor mensen met burn out klachten.

31 December: oudejaarsdienst, plaatselijk werk voor onze wijkdiaconie.
Op 31 december staat als vanouds de Eindejaarcollecte op het collecterooster. Gecollecteerd wordt voor het werk van de eigen wijkdiaconie.
Het werk van de wijkdiaconie vindt in stilte plaats, het is goed dat de gemeenteleden met deze collecte aangeven dat zij dit werk steunen.

2 Januari: EBC
Het EBC draagt volop haar steentje bij in de maatschappelijke zorg en de GGZ-zorg op de Noord Veluwe.
Het EBC helpt jonge mensen met psychiatrische problemen, vangt dak en thuislozen op, biedt hulp aan ex-verslaafden en begeleidt tienermoeders. Met uw gift kunnen noodzakelijke maar niet gesubsidieerde activiteiten worden aangeboden.

9 Januari: Hospice Epe
“Een hospice is een veilige plaats, waar mensen hun laatste levensfase beleven. Er wordt palliatieve zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht. Hospices worden ook dikwijls een bijna thuis huis genoemd.”

De verwachting is dat er in de toekomst steeds vaker een beroep op een hospice zal worden gedaan. We worden steeds ouder, ziektes zijn beter te behandelen en familie woont soms (te) ver weg en daardoor is directe zorg niet altijd voorhanden!

Het nieuwe hospice aan de Quickbornlaan is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. Voor de exploitatie, beheer en instandhouding is geld nodig.
U kunt de continuïteit en de exploitatie van het fraaie nieuwe hospice steunen met een bijdrage.

16 Januari: Protestantse kerk, Toerusting voor werkers in de kerk
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is
belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

2 Januari: EBC

 

Het EBC draagt volop haar steentje bij in de maatschappelijke zorg en de GGZ-zorg op de Noord Veluwe.
Het EBC helpt jonge mensen met psychiatrische problemen, vangt dak en thuislozen op, biedt hulp aan ex-verslaafden en begeleidt tienermoeders. Met uw gift kunnen noodzakelijke maar niet gesubsidieerde activiteiten worden aangeboden.

 

 

9 Januari: Hospice Epe

 

“Een hospice is een veilige plaats, waar mensen hun laatste levensfase beleven. Er wordt palliatieve zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht. Hospices worden ook dikwijls een bijna thuis huis genoemd.”

 

De verwachting is dat er in de toekomst steeds vaker een beroep op een hospice zal worden gedaan. We worden steeds ouder, ziektes zijn beter te behandelen en familie woont soms (te) ver weg en daardoor is directe zorg niet altijd voorhanden!

 

Het nieuwe hospice aan de Quickbornlaan is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. Voor de exploitatie, beheer en instandhouding is geld nodig.

U kunt de continuïteit en de exploitatie van het fraaie nieuwe hospice steunen met een bijdrage.

 

 

16 Januari: Protestantse kerk, Toerusting voor werkers in de kerk

 

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is

belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Diensten in de Grote Kerk

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst van de gemeente in de Grote Kerk.

De diensten zijn hier online te beluisteren.


- In de Grote Kerk wordt voor schriftlezingen de voorkeur gegeven aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ook andere vertalingen kunnen worden gebruikt. Er wordt gezongen uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

- In de kerk is een ringleiding aanwezig waar men gebruik van kan maken. De ringleiding bevindt zich binnen de zes pilaren in het middenschip.

- Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.