01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

Voorganger drs Kees Bulens uit ApeldoornKoor Exspecto olv Sander van den Houten.Toegang vrij, uitgangscollecte tbv de kosten m.b.t. de cantate. lees meer:

Zondag 17 September 2023, Startzondag

Zondag 17 September 2023, Startzondag

GastpredikantStartdienst, de voorbereidingen zijn in volle gang.Diaconale collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaatIn het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen lees meer:

Meditatie mei 2023

Meditatie mei 2023

Vele gaven, één Geest: koester verschillen(bij 1 Korintiërs 12)Wat betekent de heilige Geest eigenlijk voor ons? Waar is de Geest te vinden in ons eigen leven? Of in dat van anderen? Kunnen we daar lees meer:

 • 01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

  01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

  Voorganger drs Kees Bulens uit ApeldoornKoor Exspecto olv Sander van den Houten.Toegang vrij,...

 • Zondag 17 September 2023, Startzondag

  Zondag 17 September 2023, Startzondag

  GastpredikantStartdienst, de voorbereidingen zijn in volle gang.Diaconale collecte: Kerk in Actie,...

 • Meditatie mei 2023

  Meditatie mei 2023

  Vele gaven, één Geest: koester verschillen(bij 1 Korintiërs 12)Wat betekent de heilige Geest...

ANBI gegevens van de Hervormde gemeente Grote Kerk te Epe


  Naam   Hervormde gemeente Grote Kerk
  Tel.nr.   06-13945290
  RSIN nummer   824 092 156
  KvK nummer   76379655
  website   www.grotekerkepe.nl
  e-mail   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Bezoekadres   Toren-ingang Beekstraat,  8162HA
  Postadres   Postbus 148,  8160AC
  Plaats   Epe

 
De Hervormde gemeente Grote Kerk te Epe, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Kerkorde van de Protestantse Kerk beschrijft een gemeente als “een gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (Ordinantie 2, Artikel 1).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2, Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid, zoals ook vastgelegd in Ordinantie 11, Artikel 5, lid 1 van de kerkorde.
De bovengenoemde kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente Grote Kerk te Epe.


Het bestuur van de Grote Kerk gemeente
Met het in werking treden van de Kerkorde van de PKN is de taak, de samenstelling en de verantwoordelijkheid van de kerkenraad als het bestuurlijke orgaan van de (wijk)gemeenten opnieuw vastgesteld. Onder verwijzing naar de kerkorde (Ord. 4 en 11) wordt hieronder een beknopte samenvatting van het bestuur vermeld.

- De kerkenraad (15 leden) wordt gevormd door alle ambtdragers van de gemeente – dit zijn de predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters - en is verantwoordelijk voor het leven en werken van de gemeente.
- De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de kerkenraad, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
- De verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale en van niet-diaconale aard wordt door de kerkenraad toevertrouwd aan resp. het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.

Organisatie van de Grote Kerk
De Grote Kerk gemeente is een combinatie van de Wijkgemeenten I en II en maakt deel uit van de hervormde gemeente te Epe. De andere hervormde gemeenten zijn twee wijkgemeenten van bijzondere aard: de Goede Herderkerk en de Sionskerk.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de kerkordelijke verhoudingen wordt verwezen naar de Plaatselijke Regeling Hervormde Gemeente Epe, die door de drie gemeenten is vastgesteld in mei 2005.

Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten. De beloning van onze kerkelijk werker is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn via Generale Regelingen PKN te raadplegen.
Buiten de predikant en de kerkelijk werker zijn alle medewerkers - in de kerkeraad, in het kostersteam, in diaconale en pastorale teams, en in alle andere verbanden - werkzaam als vrijwilligers, aan wie alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.


Identiteit
De Grote Kerk is een open en pluriforme gemeente, waar door een hedendaags en kritisch omgaan met de leer en de traditie van de kerk, plaats is voor een ruimhartige manier van geloven en leven, een onbevangen lezen van bijbelverhalen en het openstaan voor andere bronnen van inspiratie tot geloof, hoop en liefde.

Doelstelling
Als een vierende en lerende christelijke geloofsgemeenschap, door pastoraat en diaconaat, dienstbaar zijn tegenover mensen binnen en buiten de kerk.

Als een 'herberg' willen zijn voor mensen die zoeken naar antwoorden op zin- en levensvragen, naar inspiratie en oriëntatie in hun leven, naar betekenis van religie in onze cultuur en maatschappij, en naar samenhang tussen geloof, kunst en wetenschap.
Een gemeente willen zijn die als de 'dorpskerk' ook openstaat voor mensen die niet lid zijn van een kerk, en voor
mensen die zichzelf zien als 'zoekers' naar betekenis van religieuze beelden over God en mens, en naar antwoorden op vragen over leven en dood.

Beleidsplan 2016-2020
Het Beleidsplan 2016-2020 is te raadplegen via deze link.
Het beleidsplan van de Grote Kerk gemeente is gerelateerd aan het Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland


Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten


 begroting

rekening

rekening2022

2021

2020

baten       
Opbrengsten uit bezittingen

 €                74.455

 €             70.324

 €                 41.788

Bijdragen gemeenteleden

 €              140.450

 €           171.856

 €               153.794

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

   €             40.869

 €                 17.535

Totaal baten

 €              214.905

 €           283.049

 €               213.117     
lasten

     
       
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkster)

 €                95.575

 €           134.684

 €               148.781

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €                14.250

 €               8.934

 €                    8.422

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €                10.550

 €               8.849

 €                 10.453

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

 €                53.050

 €             68.552

 €                 45.574

Lasten beheer, administratie, bankkosten en rente

 €                18.300

 €             18.788

 €                 16.352

Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €                23.150

 €             34.646

 €                 52.817

Totaal lasten

 €              214.875

 €           274.453

 €               282.399     
Resultaat (baten - lasten)

 €                        30

 €               8.596

 €                -69.282


Toelichting baten en lasten

• Positief resultaat van € 8.596 (rechtstreeks ten bate van Eigen Vermogen)

• Corona crisis, had nog een nadelig effect, maar dit viel mee met het opheffen van de Lock down.

• Legaat € 50.000 In dit verslagjaar ontving de kerk een legaat, zonder bijzondere bestemming. Dit werd toegevoegd aan de voorzieningen voor een totaal bedrag van € 45.000.

Advies na controle jaarrekening CvK 2020 was voorzieningen lijken te laag, zo mogelijk ophogen.

Dit advies is gevolgd, met verhogingen van onderstaande voorzieningen.

* Onderhoud Vijvervreugd €. 10.000

* Onderhoud Kerk €. 10.000

* Onderhoud Pastorie €. 10.000 i.v.m. eventuele aanpassingen energie

* Onderhoud Orgel €. 5.000

* Voorziening Pastoraal €. 10.000

Herwaarderen van de onroerende goederen, behalve kerkgebouwen is ook gedaan, om dit conform de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving PKN te waarderen op actuele waarde.

Gebeurtenissen na balansdatum:

In 2016 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie van maximaal € 128.135 toegekend op grond van de subsidieregeling instandhouding monumenten (PIP-plan 2017 – 2022). De subsidiabele kosten voor de periode van 2017 – 2022 bedragen € 256.269 maximaal. Het verschil wordt grotendeels gedekt door te ontvangen bijdragen van de Gemeente Epe en de Stichting Vrienden Toren en Kerk.
Inmiddels is er weer een nieuwe subsidie instandhouding monumenten (PIP-plan 2023 – 2028) aangevraagd